شناسه {{deviceId}} خانه تنظیمات گزارشات درباره خروج
آخرین به روز رسانی {{ updateNextIrrigationMode }}

شارژ سیم کارت {{ simCharge }}

بسته اینترنتی {{ internetPackageCharge }}

نوع گیاه مرکبات

مجموع آبیاری دستی {{ totalManualWaterVolume }} متر مکعب

مجموع آبیاری هوشمند {{ totalManualWaterVolume }} متر مکعب

حجم آبیاری بعدی {{nextIrrigationAmount}} لیتر

زمان آبیاری بعدی {{nextIrrigationDuration}} روز

میزان آب مورد نیاز {{ nextIrrigationAmount }} متر مکعب